Online kegyelem

Kezd terjedni az „online szentmise” kifejezés. Javaslom helyette a „képernyőszentmise” kifejezést. Az alábbiakban ezt használom.

  1. Általános szempontok

1.1 A szentmise áldozat. Krisztus egyetlen áldozatának jelenvalóvá tétele. Az isteni szeretet ünnepi áldozata: a keresztfán értünk és nekünk magát mindenestül, egyszer s mindenkorra áldozatul adta Krisztus. Az utolsó vacsora ünnepi asztala ezért oltár. Minden megfelelő módon bemutatott szentmiseáldozat teljes értékű, ha vannak jelen hívek, ha nincsenek. Krisztus egyetlen végtelen értékű áldozatát övéiért és a „sokaságért”, az egész megváltásra szoruló világért mutatta be.

1.2 A hívő közösség ebbe az egyetlen áldozatba kapcsolódik be. A szentmisén való fizikai jelenlétet nem pótolja a képernyőszentmise. Bizonyos helyzetekre és körülményekre tekintettel a fizikai jelenlét általános kötelezettsége alól a püspök felmentést adhat egyházmegyéjében.

1.3 A képernyőszentmisébe bekapcsolódás nem pótolja a szentmisén való részvételt. A képernyőszentmisére senki nincs kötelezve. A vasárnap és ünnepnap megszentelésére viszont minden hívő továbbra is kötelezve van. Ennek a megszentelésnek eszköze lehet az az imádságos idő, amit egy hívő a képernyőszentmisébe bekapcsolódva eltölt.

1.4 Az alábbiak ezt a bekapcsolódást igyekeznek segíteni. Ajánlások, szempontok, hogy az imádságunk minél gyümölcsözőbb legyen.

  1. Az online közvetítések

2.1 A hívő közösségek szempontjából igen segítő, ha az egyházközség vagy lelkiségi közösség a megszokott templomból, az ismerős oltártól, paptól stb. közvetített szentmisébe kapcsolódik be. A természet a természetfölöttire épít.

2,2 Már egy okostelefonnal is lehet szentmisét online közvetíteni. A kevéssé jó minőség is több, mint a semmi. A katolikus igényesség ugyanakkor törekszik a legjobbra és legszebbre Istennel és egymással kapcsolatban.

2.3 A szentmisét végző pap legyen tudatában, hogy a képernyő előtt ülőket segíti a szövegmondás, a válaszra hagyott idő és sok más egyéb.

  1. Szempontok a képernyőszentmisén való részvételhez

3.1 Készüljek a közvetítésre, a valódi és lehető legteljesebb jelenlétre.
3.2 Legyen rajtam olyan öltözet, ami az alkalomhoz illő.
3.3 Döntsek egyértelműen, hogy ott maradok végig a képernyőszentmisén.
3.4 Ne járkáljak ide-oda intézni egyéb (akár fontos) ügyeket, teendőket.

3.5 Ne egyek-igyak az imádság alatt.
3.6 Kapcsoljam ki a telefonomat, ha nem azt használom a közvetítés fogadására.
3.7 Jelentkezzek ki a messengerből és minden másból, ami megzavarhatja az imádságomat.
3.8 Ne írjak kommenteket az imádság alatt.

3.9 Legalább 5-1o perccel – vagy még többel – előbb kezdjek készülni, amint a templomba is előbb indulok el. Gondoljak is arra: most indulok a templomba. Egy lehetséges imádság: Hozzád indulok, Istenem, veled szeretnék találkozni lélekben Igéd és asztalod közösségében. Te mindenütt jelen vagy, itt is, távol a szentmise helyszínétől. Benned közösségben vagyok a miséző pappal, közösségben vagyok mindazokkal, akik a távolból bárhonnan bekapcsolódnak, és közösségben vagyok az egész küzdő, szenvedő és megdicsőült egyházzal. Hallgatom majd igédet, a képernyőn szemlélem szent titkaid megjelenítését. Segíts, hogy egész szívvel legyek jelenszámodra  időtlen áldozatodat szemlélve…

3.10 A képernyőszentmise kezdete előtt gyújthatok gyertyát, kérve Istent, hogy adja meg jelenlétének megtapasztalását az imádság alatt, hogy növelje bennem a hit, a remény és a szeretet fényét.

3.11 Legyen összeszedett a testhelyzetem a szentmise alatt.
3.12 A szentmise kezdetétől  a végéig tehetem azt, amit a templomban tennék, amit tesz az egész közösség: fölállhatok, leülhetek, letérdelhetek – mikor, minek van az ideje.
3.13 A szentmise válaszait és imádságait mondhatom hangosan, megfontoltan.

3.14 A bűnbánati rész legyen a személyes és őszinte bűnbánat ideje.

3.15 A szentírási részletekből igyekezzek legalább egy mondatot, szót megjegyezni, amit a szentmise után felidézve fontolgassak.

3.16 Ha tudok, az átváltoztatás alatt térdeljek le az előtt, Aki jelen van otthonomban és Akit Istenemnek vallok. Kérjem tőle, hogy szeretete formáljon át jobban az ő képére és hasonlatosságára ott, ahol a leginkább rászorulok erre.

3.17 A szentáldozás idején végezzek lelki áldozást. Egy lehetséges imádság ehhez:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Krisztus valóságos teste és vére az áldozás révén beépül testembe. Szép és régi katolikus hagyomány, hogy az áldozás után 10-15 percig, míg a „szentségi szín” gyomromban megszűnik, csöndes imádságban időzök reflektálva arra is, mi történt, mi is történik, mit kaptam a képernyőszentmise alatt. A lelki áldozásnál a hangsúly a lélekben való találkozáson és egyesülésen van a föltámadott Krisztussal. A lelki áldozás megérinti pszichémet is, a csöndben hagyom, hogy a lelki érintés minél teljesebben átjárja egész pszichémet, amint a „fizikai” áldozásnál a kenyér molekulái testem molekuláivá válnak.

3.18 A képernyőszentmise végeztével lehetőleg ne azonnal kezdjem ügyeim intézését. A csendes jelenlét lehet jelképesen annak ideje, amit még Istennek adtam, a templomból hazatérés ideje.

Sok segítő információt találhatok az interneten, például az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye honlapján: https://www.magyarkurir.hu/hazai/az-esztergom-budapesti-foegyhazmegye-intezkedese-az-mkpk-legujabb-kozlemenyehez-kapcsolodva

  1. Szakrális hely a lakásban, a szobában

Ha eddig nem tettem, kijelölhetek a lakásban, a szobámban egy szakrális  helyet, ahová imádság idejére visszahúzódhatok, ahol a családegyház a közös imáját végezheti, ahová hívő barátaimmal mehetek találkozások alkalmával elcsendesedni, ahol a képernyőszentmisébe is bekapcsolódhatok. Szép és igen segítő a régi katolikus szokás, egy „házi oltár”, egy „házi szentély”, egy szakrális hely kialakítása. Oda kitehetek egy feszületet, bibliát, gyertyát, a Szűzanya, az egyház édesanyja képét vagy szobrát, Szent Józsefét, akire bízta fiát és édesanyját a mennyei Atya, védőszentem képét, kedves szentjeimét, az őrzőangyalomra egy emlékeztetőt, a járvány múltával szenteltvizet… Szóval mindazt, ami fizikailag is segít tudatosítani Isten és népe mindenütt való jelenlétét. Ha Istenhez fordulok, ha vele vagyok, nemcsak vele vagyok, hanem az egész egyházzal, a küzdő, a szenvedő és a megdicsőült egyház minden tagjával. Különösen fontos ennek a közösségnek a tudatosítása izoláltság idején. Az előre kijelölt helyen várjam be a képernyőszentmise közvetítését csöndben imádkozva. Ha nem egyedül vagyok, akkor is tegyek így, őrizzem a közös készület csöndjét.

  1. Egyéb szempontok a szentmiseközösség megéléséhez

A szentmiseközösség a közösség csúcsa, legteljesebb megvalósulása. Sok egyéb is erősítheti – illetve javasolt, hogy erősítse – ezt a közösséget, például olyan interaktív internetes felület, ahol az (egyház)közösség tagjai kérdezhetnek, reflektálhatnak, leírhatják véleményüket, beszélgethetnek és aminek a helyi pap is tagja lehet.

Az egészséges közösségek életében nemcsak a szentmise, hanem más imaközösségek is működnek, felölelve részben vagy egészben a közösség tagjait, például rendszeres imák (rózsafüzér, litánia, úrangyala, bibliaolvasás, ifjúsági és felnőtt stb. hitoktatás…) és a nem rendszeres imák (egy bajban lévőért, egy betegért, egy vizsga sikeréért…).

Igen sok minden átvihető az internet világába addig, amíg vissza nem térnek a „normális” viszonyok. Van, ami azután is megmaradhat, nem, mint pótlék, hanem mint kiegészítő és gazdagító kapcsolat.

Online kegyelem I. – Szempontok a képernyőszentmisék kultúrájának kialakításához (általános szempontok; az online közvetítések)

Online kegyelem II. – Szempontok a képernyőszentmisén való részvételhez

Online kegyelem III. – Szakrális hely a lakásban, a szobában, egyéb szempontok a szentmiseközösség megéléséhez

Fotó: Katholisch.de